Obchodní podmínky

Nabídka Eshopu, ceny, poskytované slevy a obchodní podmínky uváděné na Eshopu jsou platné výhradně na území České republiky. 

Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy/licenční smlouvy, kdy na jedné straně je společnost NEWTON Technologies, a.s., IČ: 28479777, DIČ: CZ28479777, se sídlem Na Pankráci 1683/127, PSČ 140 00, Praha 4, společnost je zapsána u Městského soudu v Praze v oddíle B, vložka 14782 jako prodávající (dále jen „NT“) a na straně druhé je kupující (dále jen „kupující“).

Další informace o NT jsou uvedeny na webové stránce newtontech.net 

Objednávka zboží – uzavření smlouvy

Smlouvu může kupující uzavřít tak, že přijme návrh k uzavření smlouvy na webu eshop.newtontech.net provozovaném NT tím, že požadované plnění (zboží, službu, elektronický obsah) vloží do košíku. Než kupující závazně potvrdí objednávku, má kupující právo měnit jak požadované plnění, dopravu i způsob úhrady, tedy zkontrolovat všechny údaje, které do objednávky vložil. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím po zvolení dopravy a způsobu úhrady a přijetím objednávky NT. Za případné chyby při přenosu dat NT nenese odpovědnost. Uzavření smlouvy NT neprodleně potvrdí kupujícímu informativním emailem na kupujícím zadaný email.

Kupní smlouvou se NT zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, poskytne digitální obsah/licenci, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo/licenci k ní, a kupující se zavazuje, že věc/digitální obsah převezme a zaplatí NT kupní cenu. NT si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny. NT kupujícímu odevzdá věc, jakož i doklady, které se k věci vztahují, a umožní kupujícímu nabýt vlastnického práva k věci/licenci v souladu se smlouvou. NT splní povinnost odevzdat věc kupujícímu, umožní-li mu nakládat s věcí v místě plnění a včas mu to oznámí. Má-li NT věc odeslat, odevzdá věc kupujícímu (podnikateli) předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího a umožní kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, NT odevzdá kupujícímu – spotřebiteli až, jakmile mu věc předá dopravce.

Cena přepravy

Česká republika

Zboží zasílá NT kupujícímu přepravní službou zdarma při minimální výši objednávky zboží ve výši 3.000,- Kč a vyšší. Je-li objednávka zboží v celkové částce nižší než 3.000,- Kč, účtuje NT kupujícímu 109,- Kč včetně DPH za jednu zásilku v rámci ČR při využití služby PPL. PPL doručí zásilku v rámci ČR do 48 hodin. Druhou možností je využít služby Kurýra po Praze, který doručí zásilku ve městě Praha do 120 minut. Za službu Kurýra účtuje NT kupujícímu 192,- Kč včetně DPH.

Platební podmínky

Platí se předem bankovním převodem nebo platební kartou, není-li ujednáno mezi NT a kupujícím jinak. Pro organizace státní správy, veřejná zdravotnická zařízení apod. (úřady, obce, soudy, školy, Policie, nemocnice apod.), případně při pravidelných odběrech soukromých firem, je možné dohodnout standardní platbu převodem se splatností (fakturou). Při nedodržení doby splatnosti účtuje NT kupujícímu úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. Zboží zůstává až do jeho úplného zaplacení majetkem NT.

Ceny

NT si vyhrazuje právo ceny měnit bez předchozího upozornění zveřejněním nového ceníku.

Prodejní slevy

Na větší množství jednoho druhu zboží je možno dohodnout slevu. Konzultujte ji, prosím, s námi.

Právo odstoupit od smlouvy (objednávky)

Kupující má právo odstoupit od smlouvy uzavřené výše popsaným způsobem s NT bez udání důvodu do 14 dnů ode dne následujícím po uzavření smlouvy.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující o svém odstoupení od smlouvy uzavřené výše popsaným způsobem s NT informovat NT formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Kupující může použít přiložený vzorový formulář, pro odstoupení od smlouvy, přiložený na konci těchto obchodních podmínek, není to však povinností kupujícího.

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. Pokud kupující odstoupí od smlouvy uzavřené výše popsaným způsobem s NT, vrátíme kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od kupujícího obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený NT). Pro vrácení plateb použije NT stejný platební prostředek, který kupující použil pro provedení počáteční transakce, pokud kupující výslovně neurčí jinak. V žádném případě tím kupujícímu nevzniknou další náklady.

Kupující je povinen zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od smlouvyzaslat zpět nebo předat na adrese sídla NEWTON Technologies, a.s. Na Pankráci 1683/127, PSČ 140 00, Praha 4. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud NT odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.  Kupující ponese přímé náklady spojené s vrácením zboží. Platbu za zboží vrátí NT po obdržení vráceného zboží nebo prokáže-li kupující, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

Kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

Vady zboží

Zboží je vadné, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiné věci a vady v dokladech nutných pro užívání věci. Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou NT způsobila porušením své povinnosti. Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.

Nebezpečí škody přechází na kupujícího převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li kupující věc, ač mu s ní NT umožnila nakládat. Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže NT škodu způsobila porušením své povinnosti.

Záruka

Na zboží je poskytována záruka v zákonné délce. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení nebo závady vzniklé nevhodným zacházením vybočujícím popisu v návodu k obsluze. Záruční opravy zařízení jsou prováděny výhradně dílensky v autorizovaném servisu u dodavatele NT. Případné softwarové problémy jsou řešeny individuálně po vzájemné dohodě.

Reklamace

NT si vyhrazuje právo odborně posoudit oprávněnost reklamace. Při reklamaci je nezbytné přiložit platný záruční list nebo doklad od nákupu (faktura). Doporučujeme nejdříve reklamaci předem telefonicky projednat.

Servis

Zajišťujeme záruční i pozáruční servis prodávaného zboží.

Reklamační řád

Reklamační řád vychází ze zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Reklamaci lze provést pouze v případě, že je zboží v záruční době. Délka záruční doby je udána u každého zboží v katalogu.

Do záruky nespadají kromě dalších tyto případy:

  • zboží bylo reklamováno po záruční době
  • zboží bylo neodborně instalováno, upravováno či opravováno
  • zboží bylo používáno v rozporu s přiloženým návodem k obsluze
  • zboží bylo poškozeno živlem – vodou, bleskem, ohněm nebo elektrickým výbojem
  • došlo k neoprávněné změně údajů v záručním listu

Ochrana osobních údajů

NT se zavazuje, že osobní údaje kupujícího neposkytne jakékoli třetí straně. Potřebné osobní údaje budou předány pouze dopravci (jméno, adresa, popř. telefon). Data kupujícího budou dle zákona zabezpečena a použita pouze při komunikaci mezi NT a kupujícím.

Kupující tímto uděluje NT souhlas k využití jména, příjmení, emailové adresy a případně telefonního čísla kupujícího (dále jen „osobní údaje“) ke všem činnostem, souvisejících s šířením obchodních sdělení ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, týkajících se vlastních obdobných výrobků nebo služeb NT. Souhlas je udělen na dobu neurčitou. Zpracovatelem osobních údajů bude NT. Kupující má právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu osobních údajů a právo být informován o způsobu zpracování osobních údajů. Osobní údaje nebudou v žádném případě poskytnuty třetí straně a bude s nimi nakládáno důvěrně. V případě, že se kupující domnívá, že jsou jeho údaje zpracovávány v rozporu se zákonem, má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Kupující může vyloučit tento článek obchodních podmínek odesláním e-mailové zprávy NT na [email protected] s uvedením textu: „Nesouhlasím a nepřeji si zasílat obchodní sdělení společnosti NEWTON Technologies, a.s.“


Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát (zde podnikatel vloží jméno a příjmení/obchodní firmu, adresu sídla a případně faxové číslo a e-mailovou adresu podnikatele):

Oznamuji/oznamujeme(*), že tímto odstupuji/odstupujeme(*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží(*)/o poskytnutí těchto služeb(*)

Datum objednání(*)/datum obdržení(*)

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů

Adresa spotřebitele/spotřebitelů

Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je  tento formulář zasílán v listinné podobě)

Datum

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.